Ερώτηση πρός τους Υπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας , Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Αθλητισμού (20.05.2013)

1079

ΕΡΩΤΗΣΗ:  Προς τον υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Αθλητισμού

ΘΕΜΑ:   «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης Ζωνών Προστασίας Α’ και Β΄ Δελφικού Τοπίου»

Κύριοι Υπουργοί

Η πρώτη απόφαση του 1981 (ΦΕΚ 551/τ.β./15-09-1981) για τον ορισμό του Δελφικού Τοπίου, σαφής και περιεκτική, σε δύο γραμμές όριζε « …η προστασία της ευρύτερης περιοχής Δελφών πρέπει να συνδυασθεί με την λήψη των μέτρων εκείνων που απαιτούνται  για την αναγκαία οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την ιδιομορφία των τοπικών αναγκών… ».
Στα χρόνια που ακολούθησαν, μια σειρά Προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων καθόρισαν τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, τις επιμέρους ζώνες στις εκτός πόλεως περιοχές, τις χρήσεις και τους όρους δόμησης σε αυτές.

Ειδικότερα, με το 417/Τ.Δ./5-9-85 Προεδρικό Διάταγμα Πολεοδομίας, καθορίζεται ως Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου η προστατευόμενη περιοχή των Δελφών και καθορίζονται για τις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές οι επιμέρους ζώνες, οι χρήσεις και οι όροι δόμησης σε αυτές.

Με την απόφαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/13624/725/27-3-91, ΦΕΚ 259/Δ/91 προστίθενται νέες περιοχές και γίνονται  αλλαγές στα στοιχεία του Π.Δ. του 1985 για την αδόμητη ζώνη Α και αναφέρει ότι η ζώνη Β, που περιβάλλει την ζώνη Α, δεν τροποποιείται.

Με την απόφαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/25153/1266/4-6/1991, το Υπουργείο Πολιτισμού, προτείνει αναλυτικά τις επιμέρους ζώνες της ζώνης Β, τις χρήσεις και όρους δόμησης σε αυτές.

Με την απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/ Φ43/16921/835/27-3-2007 του Υπουργείου Πολιτισμού επικυρώνεται η σύγχρονη αποτύπωση με συντεταγμένες της περιμέτρου του Δελφικού Τοπίου.

Και τελευταία, με την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που ανακαθορίζει τα όρια των Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου επιτρέποντας τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων υποδομής, και αντιμετωπίζοντας και θέματα που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Κίρρας και τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ιτέας. Ιδιαίτερα δε, ζητήθηκε από τον Δήμο Δελφών η επικαιροποίηση των απόψεων σχετικά με τον καθορισμό των χρήσεων γης, των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων και των ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης εντός της Ζώνης Β και της ευρύτερης περιοχής, όπου και ανταποκρίθηκε.

Ενδιαφέρον προκαλεί ότι στο χρονικό διάστημα αυτό δεν υπήρξε ούτε μία απόφαση του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ για την επικύρωση των προαναφερθέντων Ζωνών, όρων δόμησης και χρήσεων γης με αποτέλεσμα την εμπλοκή και ταλαιπωρία των πολιτών στις υπηρεσίες Πολεοδομίας.
Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν εδώ και τριάντα (30) χρόνια την οικονομική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση την αναπτυξιακή πορεία του Νομού της Φωκίδας.
Ανάπτυξη, που επηρεάζεται όχι μόνο εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλει το Δελφικό Τοπίο εντός των ορίων του αλλά και επειδή στα γεωγραφικά του όρια περιελήφθησαν  οι πιο προνομιούχες περιοχές του Νομού (Δελφοί, παραλία, ελαιώνας). Περιοχές που  μπορούν να τύχουν ανάπτυξης ανάλογης με άλλες παραθαλάσσιες και να προσφέρουν στην εθνική οικονομία.
Σε μια περίοδο όπου η οικονομική κρίση εδώ και τρία χρόνια πιέζει τις δραστηριότητες τους, οι κάτοικοι, οι παραγωγικοί φορείς της περιοχής ζητούν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αναπροσαρμογής των ζωνών, των όρων δόμησης και των χρήσεων γης εγκρίνοντας το Υπουργείο βασιζόμενο στα πραγματικά προβλήματα των κατοίκων, αναγκών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

1. Ποιο το χρονοδιάγραμμα έγκρισης των ζωνών, όρων δόμησης και χρήσης γης;
2. Θα υπάρξει ανάλογη έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής;
3. Προς ποία κατεύθυνση προσανατολίζεται το Υπουργείο ως προς τους όρους δόμησης και χρήσης γης ανά Ζώνη (Α΄, Β’ καθώς και του παραδοσιακού ελαιώνα και της παραλιακής ζώνης);

 

Η ερωτώσα βουλευτής

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ