Εισήγηση επί του σχεδίου νόμο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. (28.06.2006)

557

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Το λόγο έχει η κ. Έλενα Κουντουρά, εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και τηρώντας παράλληλα μία απολύτως υπεύθυνη στάση απέναντι στους πολίτες αυτής της χώρας προχωρά στην ανατροπή αυτής της αποδυναμωμένης και με τεράστιες ελλείψεις δομής, που όλοι γνωρίζουμε και που πληθώρα μαθητών αντιμετωπίζει καθημερινά. Έτσι, λοιπόν, με την εισήγηση του παρόντος σχεδίου νόμου, που χωρίζεται σε έξι κεφάλαια και περιλαμβάνει είκοσι τρία άρθρα, στοχεύει στην ουσιαστική αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Στο κεφάλαιο Α΄ καθορίζεται ο σκοπός της νέας δομής που αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση, διότι επιθυμούμε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί, και να απασχοληθούν με επιτυχία σε ορισμένο επάγγελμα ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα. Μετονομάζονται τα ενιαία λύκεια σε γενικά λύκεια και ορίζονται τα επαγγελματικά λύκεια και οι επαγγελματικές σχολές ως μονάδες που παρέχουν δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση.
Θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και το περιεχόμενο των σπουδών των ΕΠΑ.Λ. ρυθμίζονται στο κεφάλαιο Β΄. Ορίζονται, επίσης, τα θέματα φοίτησης, εγγραφών και της οριζόντιας διασύνδεσης μεταξύ του επαγγελματικού και γενικού λυκείου και με αυτήν την οριζόντια διασύνδεση εξασφαλίζεται στους μαθητές που προέρχονται από τη δεύτερη τάξη του επαγγελματικού ή γενικού λυκείου η δυνατότητα να αλλάξουν σχολή, εάν και εφόσον κρίνουν πως θέλουν να ακολουθήσουν μια διαφορετική εκπαιδευτική σταδιοδρομία.
Επειδή οι τίτλοι και των δύο λυκείων, γενικού και ΕΠΑ.Λ., είναι ισότιμοι δεν θα επιτρέπεται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στον ένα ή στον άλλο τύπο λυκείου να εγγράφονται, διότι τότε θα έχουν δύο ισότιμους τίτλους.
Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. θα έχουν επίσης προτεραιότητα στην εγγραφή τους σε Ι.Ε.Κ.. Η ισοτιμία των πτυχίων των Τ.Ε.Ε. με τα πτυχία των σχολικών μονάδων του παρόντος νόμου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από τη γνώμη βέβαια της Επιτροπής Ισοτιμιών του Ο.Ε.Ε.Κ..
Όσον αφορά το γενικό πλαίσιο πρόσβασης των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ορίζεται κοινό με εκείνα στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι του γενικού λυκείου. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται σε μαθήματα γενικής και επαγγελματικής παιδείας και σε ίσο αριθμό μαθημάτων με τους απόφοιτους του γενικού λυκείου.
Οι διαδικασίες ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης και μετατροπής των επαγγελματικών λυκείων, καθώς και η προσθήκη τομέων ή ειδικοτήτων σε αυτά είναι επίσης αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ορίζεται η μετατροπή των Τ.Ε.Ε. σε επαγγελματικά λύκεια και γίνεται σταδιακά ανά τάξη και κατά έτος, ώστε το σχολικό έτος 2008–2009 να λειτουργούν πλέον και οι τρεις τάξεις του ΕΠΑ.Λ..
Ρυθμίζονται τα θέματα των ιδιωτικών επαγγελματικών λυκείων. Ορίζεται ότι τα ιδιωτικά επαγγελματικά λύκεια, που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 682/1977 των γενικών λυκείων, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν την ίδια οργάνωση με τα δημόσια και ακολουθούν το ίδιο μ’ αυτά ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα.
Περνώντας στα θέματα των επαγγελματικών σχολών που ρυθμίζονται στο κεφάλαιο Γ΄ του νομοσχεδίου, καθορίζεται η οργάνωση και λειτουργία, το περιεχόμενο σπουδών, η φοίτηση, η εγγραφή, οι τίτλοι σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ. θα είναι διετής και οργανώνεται σε τμήματα ειδικότητας. Αν εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης στο επάγγελμα ή προγράμματα μαθητείας, η φοίτηση μπορεί να επιμηκυνθεί έως και ένα έτος. Στην πρώτη τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη των επαγγελματικών ή γενικών λυκείων και όσοι έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη των Τ.Ε.Ε.. Στους απόφοιτους των ΕΠΑ.Σ. χορηγείται, επίσης, πτυχίο επιπέδου 3.
Το κεφάλαιο Δ΄ του νομοσχεδίου ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών εργαστηριακών κέντρων και των γραφείων εκπαίδευσης, όπου αναφέρεται η συνέχιση της λειτουργίας των σχολικών εργαστηριακών κέντρων για την πρακτική άσκηση των μαθητών Τ.Ε.Ε. μέχρι την πλήρη κατάργηση των μαθητών ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ., καθώς φυσικά και των καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ..
Ορίζεται ότι γραφεία επαγγελματικής εκπαίδευσης θα λειτουργούν στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου λειτουργούν συνολικά αυτοτελή ή σε συνδυασμό τουλάχιστον τρία ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ. ή Σ.Ε.Κ.. Μελλοντικά θα υπάρχει και όφελος από περισσότερα γραφεία επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.
Οι αναγκαίες εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση με υπουργικές αποφάσεις όλων των θεμάτων λειτουργίας των επαγγελματικών λυκείων και επαγγελματικών σχολών παρέχονται στο κεφάλαιο Ε΄.
Ρυθμίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των δημοσίων Τ.Ε.Ε. αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και φυσικά της λειτουργίας των τάξεων των Τ.Ε.Ε. μέχρι την οριστική παύση της λειτουργίας τους.
Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις και για τους τυχόν πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.
Ο κλάδος Π.Ε.16 που συστήθηκε με το ν. 1566/1985 διασπάται πλέον σε δύο κλάδους, τον Π.Ε.16.01 και τον Π.Ε.16.02 όπου και καθορίζονται τα προσόντα ένταξης των εκπαιδευτικών στον κλάδο. Όλοι οι διορισθέντες και οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος νομοσχεδίου εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε.16.01. Ταυτόχρονα συνιστάται κλάδος Τ.Ε.16 Μουσικής και ρυθμίζεται πλέον ότι μόνο οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. ανήκουν στον κλάδο Π.Ε.. Απόφοιτοι μη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων θα ανήκουν πλέον στον κλάδο Τ.Ε..
Η Κυβέρνηση θέλοντας να θέσει τέλος σ’ ένα καθεστώς το οποίο έχει έντονα αμφισβητηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα ορίζει πλέον μία διαφανή και αδιάβλητη διαδικασία για το διορισμό και την πρόσληψη αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών του κλάδου Μουσικών που είχαν μέχρι τις 30-6-2004 προϋπηρεσία τριάντα μηνών. Όπως παράλληλα ρυθμίζεται και η πρόσληψη των πολυτέκνων εκπαιδευτικών του κλάδου Μουσικής καθώς υπήρχε αμφισβήτηση για την ισχύ της διάταξης του ν. 3255/2004 σε αυτούς.
Ρυθμίζονται, επίσης, τα θέματα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άλλων κλάδων επανακαθορίζοντας τα προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού του κλάδου Π.Ε.15 Οικιακής Οικονομίας και του κλάδου Π.Ε.4 Φυσικών. Όπως ρυθμίζονται και θέματα εκπαιδευτικών που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχουν εκπληρώσει ακόμα τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, αλλά περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π.. Τέλος επανακαθορίζεται η βαθμολογική βάση των υποψηφίων που μετέχουν σε διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι το νομοσχέδιο αυτό που καταθέσαμε έχει σαφή στόχο. Προκλήθηκε από μία ανάγκη που πηγάζει για αλλαγές στη δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.
Σκοπός μας είναι να δώσουμε αφ’ ενός βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα και στις αδυναμίες που κληρονομήσαμε και αφ’ ετέρου να παρέχουμε στους νέους μέσω της εκπαίδευσης ένα σπουδαίο μέλλον. Στην καλυτέρευση των υποδομών και στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης δεν χωρούν διαχωρισμοί. Πρέπει, λοιπόν, να κοιτάμε όλοι μπροστά προς το μέλλον και γι’ αυτό το λόγο εισηγούμαι την υπερψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και των άρθρων αυτού.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας κ. Κουντουρά.