Ομιλία στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (31/01/2007)

178

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν συνδέονται με το γεγονός ότι υπάρχει κάποιο νομοθετικό κενό αφού το Σύνταγμα της Χώρας στο Άρθρο 21 παράγραφος 6 ορίζει πως «Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας». Συνδέονται όμως με την συχνή αδυναμία εφαρμογής αυτής της αρχής. Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των δικαιωμάτων που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα και με την καθημερινή πραγματικότητα που τα άτομα με αναπηρία βιώνουν με διάφορες μορφές αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου.
Οφείλουμε να τονίσουμε ότι υπάρχει επίσης ελλιπής πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, που συχνά γίνετε αιτία αρνητικών αντιλήψεων και συμπεριφορών.
Η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αποτελεί βασική αρχή της κοινωνίας μας. Στην πράξη όμως οι περιορισμοί των ατόμων με αναπηρία συχνά αποτελούν έναν από τους λόγους που οδηγούν σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, με αποτέλεσμα, σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, τα άτομα με αναπηρία να αποκλείονται ή να συνιστούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Αρκεί να δει κανείς την πρόσβαση που παρέχεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες σε πολλά κτήρια η και στους δρόμους και τα πεζοδρόμια για να καταλάβει τι σημαίνει αποκλεισμός στην πράξη.
Κυρίες και κύριοι,
Η έννοια της ισότητας δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε ίδιοι. Μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι διαφορετικοί. Η εφαρμογή πολιτικών για άτομα με αναπηρία αποτελεί ουσιαστικά ένα ζήτημα δημοκρατίας. Στόχος πρέπει να είναι όχι η τυπική αλλά η πραγματική ισότητα. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ευκαιρία στα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν με τις δικές τους δυνατότητες στην κοινωνία στην οποία ζούμε όλοι μαζί.
Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα και συνεπώς οφείλουμε να τους παρέχουμε την δυνατότητα πρόσβασης σε α¬γαθά και υπηρεσίες. Όλοι οι πολίτες έχουν τις ίδιες προσδοκίες και απαιτήσεις όσο αφορά στην ίση μεταχείριση και την δυνατότητα πρόσβασης, ως απαραίτητο κριτήριο ενεργής συμμετοχής τους σε δραστηριότητες όπως η εκπαί¬δευση, η απασχόληση, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η ψυχαγωγία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Κλείνω λέγοντας πως η αναπηρία αναμφίβολα αποτελεί ζήτημα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δυστυχώς τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στην κοινωνία μας οδηγούν στην διάκριση των ατόμων αυτών και στον κοινωνικό τους αποκλεισμό. Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μία ομάδα του πληθυσμού με ιδιαίτερες ανάγκες. Θεωρώ πως οφείλουμε σαν πολιτεία να διασφαλίσουμε όσο το δυνατών καλύτερα ότι τα άτομα με αναπηρία θα μπορούν στο μέλλον να απολαμβάνουν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τα αναυθαίρετα δικαιώματα τους.
Σας ευχαριστώ